Iłża - miasto i gmina sukcesu gospodarczego

   Iłża jest jednym z najstarszych i najbardziej malowniczych miast powiatu radomskiego, położone jest w dolinie Iłżanki, na pograniczu Gór Świętokrzyskich i Niziny Mazowieckiej. To leżące przy szosie Warszawa - Rzeszów miasteczko sąsiaduje z Radomiem, Lipskiem , Starachowicami .

   Miasto i Gmina Iłża obejmuje obszar 25585 ha ( w tym miasto 1583 ha.). Gmina posiada 17 ha uzbrojenia pod budowle przemysłowe. Ludność ogółem 16771 mieszkańców ( w tym miasto 5427 ) Iłża jest gminą typowo rolniczą. W rolnictwie zatrudnionych jest około 70 % ludności, w przemyśle ok. 20 %, a ok. 10 % w rzemiośle, handlu i usługach. Taka struktura ekonomiczna powoduje że miasto w dużym stopniu pełni rolę lokalnego ośrodka wymiany handlowej. Na terenie gminy działa 592 podmioty gospodarcze, w tym ok. 80 % stanowi sektor prywatny.

   W okolicy Iłży występują niezwykle piękne, zajmujące kilkanaście hektarów rozlewiska rzeki Iłżanki. Można w nich spotkać rzadkie i chronione gatunki roślin oraz zwierząt. Ponadto Iłżę otaczają kompleksy leśne Puszczy Iłżeckiej w których występują różnorodne gatunki zarówno flory jak i fauny także rzadkie okazy, takie jak: orlik krzykliwy, bocian czarny, borsuk, jak również spotkać można łosia.

   Bogata historia miasta sięgająca XII wieku pozostawiła po sobie bogatą spuściznę dziejową. Do najciekawszych obiektów turystycznych zalicza się: zespół zamkowy wraz z basztą, stanowiący punkt widokowy okolic Iłży. Zamek jest to widoczna z oddali wyniosła ruina posiadająca niezwykłą historię. Około 1340 r. Jan Grot wystawił na miejscu pierwotnej drewnianej warowni biskupów krakowskich gotycki zamek murowany. W początkach XVI w. zamek odnowiono, natomiast ok. 1560r.nadano mu formę renesansowej rezydencji. Po latach zapomnienia, na wzgórzu zamkowym znów tętni życie, powróciły dawne czasy i obyczaje, a to za sprawą Turnieju Rycerskiego organizowanego przez naszą społeczność. Innym znanym zabytkiem jest Kościół Farny. Powstał on w miejscu nieistniejącego już kościoła gotyckiego w XVII wieku. Swój obecny kształt budowla zawdzięcza biskupowi krakowskiemu Marcinowi Szyszkowskiemu, który fundował ją w okresie rozbudowy. Szczególnie imponująco wygląda ołtarz główny pochodzący z 1629 r. z licznymi figurami świętych, a także kaplica Świętego Krzyża. Innym cennym zabytkiem architektury sakralnej jest Kościół Św. Ducha, zbudowany w 1448 r.

   Przez ostatnie 4 lata władze Iłży przeznaczały rocznie olbrzymie środki na inwestycje związane infrastrukturą gminy. Powstało wiele nowych dróg asfaltowych, wybudowano nową sieć wodociągowej we wschodniej części gminy. W samym mieście powstało 10 tysięcy metrów kwadratowych nowej nawierzchni na chodnikach i drogach. Dokończono również budowę instalacji sanitarnej w Iłży. Władze gminy szczególną troską objęły oświatę i kulturę. Przeprowadzono termomodernizację szkoły podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim, rozpoczęto remont szkoły podstawowej w Iłży, gdzie wymieniono kotłownie z węglowej na gazową oraz wymieniono okna. Placówki oświatowe zostały wyposażone w pracownie komputerowe oraz uzyskały dostęp do internetu. Nowy, estetyczny wygląd uzyskał także Dom Kultury w Iłży, gdzie przeprowadzono generalny remont. W celu wykorzystania turystycznych walorów Ziemi Iłżeckiej powstaje kompleks rekreacyjno - kulturalny. W jego skład wchodzą hala sportowa przy gimnazjum, Dom Kultury w Iłży oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

   Władze Iłży podjęły starania do zmniejszenia bezrobocia w regionie. W tym celu Iłża została włączona do Specjalnej strefy Ekonomicznej Starachowice jako osobna Podstrefa. Dzięki temu inwestorzy będą mogli liczyć na ulgi i zwolnienia. W celu zachowania nienaruszonego charakteru terenów wokół Iłży, zostały podjęte działania mające na celu neutralizację istniejących zagrożeń oraz działania profilaktyczne np. rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków, promowanie ekologicznego rolnictwa oraz zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami.