Chotcza - gmina dbająca o swoje środowisko

   Gmina Chotcza położona jest w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, nad brzegiem środkowej Wisły. Na terenie gminy swoje ujścia do Wisły mają dwie rzeki: Iłżanka i Zwolenia. Chotcza sąsiaduje z gminami: Solec n/Wisłą, Lipsko, Ciepielów, Przyłęk, Zwoleń (woj. mazowieckie) oraz Wilków i Łaziska (woj. lubelskie).

   Obszar gminy to 8882 ha zamieszkałe przez ok. 2800 osób. Sieć osadniczą tworzy 17 sołectw, z których żadne nie ma więcej niż 300 mieszkańców. Północną granicę gminy stanowi dolina rzeki Zwoleński z prawie naturalną szatą szuwarowo-bagienną i lasem łęgowym. Jej dolny odcinek to Obszar Krajobrazu Chronionego "Dolina rzeki Zwoleński". Odznacza się on bogatym i różnorodnym zbiorowiskiem fauny i flory. Jest miejscem bytowania i rozrodu żółwia błotnego.

   Dużą atrakcją krajobrazową gminy jest dolina Wisły, która w tym miejscu stanowi cenny pod względem przyrodniczym fragment dużej rzeki nizinnej o naturalnym charakterze, jednej z ostatnich w tym stanie w Europie. Charakteryzuje się szerokim korytem, licznymi wyspami i piaszczystymi łachami. Brzegi i tarasy porastają wikliny nadrzeczne, resztki lasów łęgowych (wierzbowo- topolowe), zbiorowiska szuwarowe i wodne, a odsypy rzeczne i wyspy zajmują szuwary piaskowe. Tak kształtująca się roślinność wpływa na bogactwo awifauny tego terenu. W całej dolinie stwierdzono występowanie ponad 320 gatunków ptaków, w tym 180 gatunków lęgowych. Na odcinku rzeki rejonie gminy Chotcza gnieździ się około 40 gatunków ptactwa wodno-błotnego min. Rybitwa białoczelna, derkacz, ostrygojad, sieweczka obrożna. W Wiśle występuje kilka gatunków ryb m.in. cierniki, sumy , jazie, leszcze, liny, szczupaki i karpie.

   Kolejną atrakcją krajobrazową gminy Chotcza są znajdujące się we wsi Kijanka dwa pomniki przyrody: dwustuletnia lipa drobnolistna i dąb szypułkowy liczący 300 lat.

   Zróżnicowanie krajobrazowe gminy Chotcza, bogactwo i różnorodność fauny i flory, warunki klimatyczne, charakter gospodarki rolnej, zasoby wód i lasów oraz brak przemysłu stanowią korzystne i atrakcyjne warunki dla turystyki i wypoczynku.

   Piękne krajobrazy, czyste wody i zdrowe powietrze są głównym bogactwem tej typowo rolniczej gminy, dlatego też ochronę tego bogactwa uznano za cel priorytetowy.

   Działania władz samorządowych w ostatnich latach ukierunkowane były i są na ochronę środowiska naturalnego i tworzenie infrastruktury, mającej ułatwić życie mieszkańców gminy i uczynić gminę atrakcyjniejszą dla turystów. Tak więc gmina dopracowała się w każdej wiosce dróg (których naprawdę nie musi się wstydzić), wodociągów, telefonów, selektywnej zbiórki odpadów.

   Ludność z terenów Chotczy podczas II wojny brała czynny udział w walce z okupantem, tutaj w październiku 1944 r. nastąpiło przełamanie frontu na Wiśle. Z wojny Chotcza wyszła z ogromnymi stratami zarówno materialnymi jak również w ludności. Bohaterstwo to zostało uhonorowane Krzyżem Grunwaldu II klasy jaki Chotcza otrzymała w 1958 r. Czas ten przypominają miejsca pamięci w Chotczy Dolnej, Chotczy Górnej i Gniazdkowie.