KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU GMIN NAD IŁŻANKĄ

 

            W związku z wypełnianiem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Związku Gmin Nad Iłżanką jest Prezes Związku , adres e-mail: zwiazek@ilzanka.pl

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: zwiazek@ilzanka.pl

Administrator danych osobowych – Prezes Związku Gmin nad Iłżanką - przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Związku Gmin nad Iłżanką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 li. c RODO),
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Związku Gmin nad Iłżanką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • dochodzenia roszczeń i należności, prowadzenia statystyk oraz raportowania (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. f RODO),
 • w pozostałych przypadkach Wasze dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

      5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt 4 powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Związkiem Gmin nad Iłżanką przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezes ZGNI
  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Każdemu kto powierza przetwarzanie danych Prezesowi Związku Gmin nad Iłżanką przysługuje prawo dostępu do treści powierzonych danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.:  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  3. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach prawnych. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych osoby zostaną o tym fakcie poinformowane. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
  4. Państwa dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  5. Państwa dane nie będą przesyłane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.