Kazanów - gmina malowniczych krajobrazów

   Gmina Kazanów zajmuje powierzchnię 94,76 km2 i liczy 24 sołectwa. Położona jest w województwie mazowieckim, w południowo - zachodniej części powiatu zwoleńskiego. Graniczy: od północy z Gminą Tczów i miastem i Gminą Zwoleń, od wschodu z Gminą Ciepielów, od południa z Miastem Iłżą oraz od zachodu z Miastem i Gminą Skaryszew. Największą miejscowością Gminy jest Kazanów, pełniący funkcję centrum administracyjno - gospodarczego Gminy.

   Gmina Kazanów liczy 4.967 mieszkańców. Około 80 % mieszkańców Gminy w wieku produkcyjnym pracuje w rolnictwie. Wskaźnik zatrudnienia wynosi 26 osób na 100 ha. Średnia wielkość gospodarstw na terenie gminy to 7,4 ha. Na terenie gminy funkcjonuje 110 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą.

   Największą rzeką przepływającą przez obszar gminy jest Iłżanka. Ogólna długość wynosi 76,8 km, z czego w obszarze gminy Kazanów ponad 20 km. Na terenie gminy Kazanów występują duże obszary leśne są to przede wszystkim lasy sosnowe i mieszane ( sosna, dąb). W lasach tych spotkać można rośliny chronione oraz zwierzęta będące pod ochroną. Dolna rzeki Iłżanki wraz z przyległymi do niej lasami stanowi atrakcyjny teren do rekreacji i wypoczynku, rozwoju agroturystyki, budownictwa letniskowego, gdyż w pobliżu nie ma dużych zakładów przemysłowych zanieczyszczających środowisko naturalne.

   W dolinie rzeki Iłżanki mieszczą się działki przeznaczone pod budownictwo letniskowe. Na terenie Gminy można zlokalizować obiekty dla rozwoju różnych form wypoczynku takich jak np. zbiorniki wodne, nowe młyny wodne, lokalna gastronomia z miejscami noclegowymi, domy pracy twórczej, ogólnodostępne tereny wypoczynkowo - rekreacyjne, pola biwakowe itp.

   Przez ostatnie lata gmina przeprowadziła wiele inwestycji w zakresie zrównoważonego rozwoju gminy. Do najważniejszych osiągnięć należą między innymi: budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną, kontynuacja budowy wodociągów gminnych, budowa nowych dróg asfaltowych oraz chodników z kostki brukowej. Zdaniem zrealizowanym przy pomocy środków unijnych była modernizacja parku w centrum Kazanowa. Gmina systematycznie przeprowadza remonty i modernizacje w placówkach oświatowych oraz nie zapomina również o potrzebach Ochotniczych Straży Pożarnych.

   Na terenie gminy Kazanów znajdują się liczne obiekty stanowiące dziedzictwo kulturowe są to : obiekty zabytkowej architektury:
- zespół kościelny wybudowany w latach 1788 - 1790 w Kazanowie;
- kapliczki przydrożne w Kowalkowie, Osuchowie, Dębnicy, Kopcu i Niedarczowie;
- miejsca pamięci narodowej z okresu wojen szwedzkich, I i II wojny światowej:
- mogiły z okresu I i II wojny światowej;
- pomnik z czasów wojen szwedzkich w Niedarczowie;
- mogiły rozstrzelanych w 1942 roku;
- zbiorowa mogiła Partyzantów;
- pomnik Ofiar Terroru z lat 1939 - 1945 w Kazanowie;
- pomnik Ku Czci Pomordowanych Mieszkańców Kazanowa i okolic;
- pomnik poległych w walce z okupantem hitlerowskim w Kazanowie

   Istotne znaczenie mają dobra kultury wpisane do Centralnego Rejestru Konserwatora Zabytków: - cmentarz grzebalny gminy żydowskiej użytkowany od połowy XVIII wieku do 1942 roku;
- cmentarz parafialny rzymsko - katolicki założony w 1807 roku.
Figury zabytkowe należą do nich:
- kaplica pod wezwaniem św. Małgorzaty Panny i Męczennicy, zbudowana w 1843 roku przez Antoniego Amanowicza;
- figura św. Jana w Osuchowie - najstarszy zabytek wskazujący na miejsce dawnego dworu w miejscowości Osuchów

   Do obiektów zabytkowych zaliczyć można również młyny wodne znajdujące się w miejscowościach: Kroczów, Niedarczów, Ruda i Kowalków.