Konkurs „Pocztówka: Pozdrowienia znad Iłżanki”


Zdjęcie do artykułu: Konkurs „Pocztówka: Pozdrowienia znad Iłżanki”

Zarząd Związku Gmin nad Iłżanką zaprasza szkoły podstawowe ( klasy I-III) do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym pn. „Pocztówka: Pozdrowienia znad Iłżanki”. Celem Konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tematyki ekologicznej, uwrażliwienie na piękno przyrody oraz rozwijanie przyrodniczych zainteresowań, zdobywanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej Związku Gmin nad Iłżanką oraz promocja gmin wchodzących w skład Związku Gmin nad Iłżanką ( w załączeniu regulamin konkursu w pliku pdf)

 Z poważaniem

Zarząd Związku Gmin nad Iłżanką

 

Do pobrania w formacie pdf: Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu plastycznego „Pocztówka: Pozdrowienia znad Iłżanki”

 

§1 Cele konkursu

 Celami konkursu są:

1. Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z krajem ojczystym i regionem związanym z rzeką Iłżanką.

2. Wzmacnianie świadomości o Związku Gmin nad Iłżanką .

3. Promowanie Związku Gmin nad Iłżanką.

 

§2 Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Pocztówka: Pozdrowienia znad Iłżanki” jest Zarząd Związku Gmin nad Iłżanką.

2. Informacji na temat konkursu udzielane będą z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną zagrożeniem COVID 19  za pośrednictwem poczty e-mail: konkurs@ilzanka.pl. Informacja o konkursie wraz z regulaminem będzie zamieszczona na stronie internetowej Związku Gmin nad Iłżanką www.ilzanka.pl .

 

§3 Założenia organizacyjne

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas 1-3 gmin wchodzących w skład Związku Gmin nad Iłżanką: Mirów, Iłża, Kazanów, Ciepielów, Chotcza.

2. Nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach:

- szkoły podstawowe z osobna gmin: Mirów, Iłża, Kazanów, Ciepielów, Chotcza.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

7. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage) lub w wybranym graficznym programie komputerowym. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie, umożlwiające przekształcenie pracy do formatu elektronicznego (jpg).

8. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie max A4 w orientacji poziomej, a następnie przekształcone na format elektroniczny (JPG).

9. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest zaprojektowaniem pocztówki dotyczącej głównego hasła „Pocztówka: Pozdrowienia znad Iłżanki”, promującego walory rzeki Iłżanki, środowisko naturalne doliny Iłżanki oraz gmin wchodzących w skład Związku Gmin nad Iłżanką, tj. Mirów, Iłża, Kazanów, Ciepielów, Chotcza.

10. Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników składają rodzice/opiekunowie

prawni uczniów.

11. Prace prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres skrzynki email: konkurs@ilzanka.pl.    z dopiskiem w temacie wiadomości: Konkurs plastyczny „Pocztówka: Pozdrowienia znad Iłżanki”.

W załączeniu należy umieścić:

a. pracę opisaną w formacie jpg oraz podpisany i uzupełniony o wszystkie zapisy załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zawierający: opis pracy, dane teleadresowe, klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła. Oświadczenia te stanowią jednocześnie zgodę na udział podopiecznego w konkursie.

12. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone.

13. Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie.

14. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Związku Gmin nad Iłżanką www.ilzanka.pl.

15. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

 

§4 Ocena prac konkursowych

1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2021 r., na wskazany w regulaminie adres e-mailowy: konkurs@ilzanka.pl .

2. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż zostało to określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone.

3. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:

- zgodność pracy z tematem

- jakość wykonania

- oryginalność i pomysłowość

- walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania

- stopień trudności wykonania.

5. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na stronie internetowej Związku Gmin nad Iłżanką.

6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

 

§5 Ogłoszenie wyników konkursu

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do końca maja 2021 r.

2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu.

3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione mailowo o wynikach konkursu.

 

§6 Nagrody główne

1. Organizator konkursu przyzna w każdej Gminie wchodzącej w skład Związku nagrody dla  uczestników konkursu.

2. Odbiór nagród nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu w siedzibie poszczególnych Urzędów Gminy  w zależności od miejsca nauki szkolnej uczestników konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

 

§7 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.

3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu.

4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.

6. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.

 

                                                                                                 Zarząd Związku Gmin nad Iłżanką

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do regulaminu konkursu plastycznego „Pocztówka: Pozdrowienia z nad Iłżanki”

 

Dane uczestnika - Oświadczenie opiekuna prawnego

 

imię i nazwisko autora (dziecka),wiek, klasa:……………………..…………………………………………lat: ………  klasa: ……………..  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

adres pocztowy na potrzeby dostarczenia nagrody

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

nazwa i adres szkoły/placówki:

 

…………………………………….……………..……………………………………………………………………………………………………..

Jako opiekun prawny dziecka

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

krótki opis techniki zastosowanej przy wykonaniu pracy

 

Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych i wizerunku zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182).

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji złożonej na konkurs pracy, w szczególności strona internetowa oraz facebook oraz jest jednoczesnym oświadczeniem dotyczącym przeniesienia praw autorskich do złożonej na konkurs pracy na rzecz organizatora konkursu: Związku Gmin nad Iłżanką.

Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu i zawarte w nim postanowienia.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Data Podpis

 

INFORMACJA

1. Administratorem danych osobowych jest Związek Gmin nad Iłżanką.

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez okres trwania konkursu.

3. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.

5. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 
Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym:
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email